Indietopia challenges

Indietopia Challenges vormen een nieuw onderdeel binnen de Indietopia Accelerator. De challenges zijn maatschappelijke uitdagingen die bedrijven signaleren en als opdracht wensen uit te zetten bij de deelnemende startups.

Challenge 1: CityBuddy – het oplossen van eenzaamheid bij millennials

Merijn de Boer, directeur bij de Indietopia Accelerator, heeft vertrouwen in de startups die zich aansluiten bij de accelerator. Daarom draagt hij CityBuddy aan als challenge. CityBuddy is zijn eigen concept, waar je binnenkort meer over leest op de website van de Groningse Ondernemers Challenge. Heb jij ervaring met het maken van (gamified) apps en wil je meewerken aan dit initiatief, dan horen we graag van je via accelerator@indietopia.org.

CityBuddy is nu in conceptfase. Het doel van de app is het bij elkaar brengen van bewoners en bezoekers in de stad Groningen. Meer informatie vind je hieronder.

Over de app

CityBuddy is een app die bewoners, bezoekers en bedrijven samenbrengt in een stad. Groningen is een pilotplek bij uitstek, omdat er veel millennials (leeftijd 18-38) in de stad wonen. Sterker nog: het is de grootste demografische (doel)groep in de stad. Voor hen en hun probleem, dat voor de buitenwereld compleet onbekend is, zal CityBuddy een unieke rol vervullen.

Oplossing voor een groeiend, doch onbekend probleem

Uit onderzoek blijkt dat 90% van millennials zich eenzaam voelen of hebben gevoeld. Dat is 20% hoger dan de cijfers bij 55-plussers. Opmerkelijke cijfers, die worden bevestigd in vrijwel elk nieuw research naar het onderwerp. CityBuddy brengt bewoners, bezoekers en bedrijven bij elkaar. De app verbindt mensen op positieve wijze. Steden geven via de app een warm welkom, of je nu in de stad woont of de stad bezoekt.

Voor CityBuddy werken de volgende partners met elkaar samen:

Indietopia Challenges are a new addition to the Indietopia Accelerator. Companies facing a social issue can challenge our participants to create a solution in the form of an app or serious game.

Challenge 1: CityBuddy – resolving loneliness within millennials

Merijn de Boer, director of operations at the Indietopia Accelerator, has faith in the startups that are part of the Accelerator. Therefore he presents CityBuddy as a challenge. CityBuddy is his own concept, of which you will soon read more on the website of the Groningse Ondernemers Challenge. Are you an experienced (gamified) app maker and would you like to cooperate with this initiative? Don’t hesitate to contact us at accelerator@indietopia.org

CityBuddy is in its concept phase. The goal of the app is to connect locals and visitors in the city of Groningen. More information below.

About the app

CityBuddy is an app that connects locals, visitors and companies within a city. Groningen is a perfect spot for a pilot, because it has a high population of millennials (aged 18-38). Moreover: millennials are the largest demographic (target)group in Groningen. For them and for their problem, that is unknown to the outside world, CityBuddy will fulfill a unique role.

Solution for a growing, yet unknown issue

Research shows that 90% of millennials feel or have felt lonely. This is 20% higher than the score within the group of people aged 55+. This is a remarkable number, that is confirmed in nearly all new research on this topic. CityBuddy connects locals, visitors and companies. The app connects people in a positive way. Cities give you a warm welcome through the app, whether you are living in the city or visiting the city.

The following partners work together for CityBuddy:

Challenge 2: BudgetBuddy – regie over je eigen budget

Heb jij ervaring met het maken van (gamified) apps en wil je meewerken aan dit initiatief, dan horen we graag van je via accelerator@indietopia.org.

Over de app

Het idee voor BudgetBuddy is om (kwetsbare) mensen te begeleiden bij het boodschappen doen. Door geld als stressfactor hanteerbaar te maken, kunnen mensen zich onder andere weer richten op het krijgen/houden van werk.

Impact

Als mensen weinig geld hebben en het idee hebben dat er altijd te weinig geld is, dan gaan ze in een overlevingsmodus, waar geen ruimte voor anderen en de omgeving meer is. Geldstress kan gereduceerd worden door m.b.v. de app een boodschappenlijst te maken en voor het boodschappen doen helder te hebben hoeveel weekbudget beschikbaar is. Het onderliggende doel is om zelf visueel direct effecten van keuzes te zien en niet boos te worden op een bewindvoerder of begeleider. Zo is de impact van één pakje shag met vloei (toch al snel €8) op een weekbudget van zo’n €35 enorm. De gebruiker ziet gelijk dat circa 1/5de van het weekbudget opgaat aan roken. BudgetBuddy kan door iedereen gebruikt worden, daarmee is het aantal potentiële gebruikers ontelbaar.

Boodschappenlijst

Het klinkt ouderwets, maar de meeste mensen maken een lijstje voordat ze boodschappen gaan doen. Natuurlijk zijn er apps waarmee je boodschappen kunt doen, maar je kunt bij BudgetBuddy nog andere stappen maken. Zo krijg je in BudgetBuddy een keus voorgelegd als er in je boodschappenlijst een gezonder en goedkoper alternatief beschikbaar is. Als je boodschappen hebt gedaan m.b.v. BudgetBuddy en deze heeft een koppeling naar de lokale supermarkt, dan kan er bij de kassa een box klaarstaan met al je boodschappen. Zo hoef je niet te kijken naar alle lekkere aanbiedingen die je weekbudget om zeep helpen. Misschien kan een Fooddrop-koerier de bestelling afleveren? Als de app gekoppeld wordt aan een app zoals CityBuddy, dan kan een buurtbewoner je ondersteunen bij het leren budgetteren. De app biedt de mogelijkheid om heel veel dwarsverbanden te leggen binnen bestaande en nieuwe structuren.

Challenge 2: BudgetBuddy – control your own budget

Are you an experienced (gamified) app maker and would you like to cooperate with this initiative? Don’t hesitate to contact us at accelerator@indietopia.org

About the app

The idea for BudgetBuddy is to guide (vulnerable) people with shopping for groceries. By making money manageable instead of a stress factor, people can focus more on obtaining/keeping a job.

Impact

When people are struggling to make ends meet and think they always have too little money, they switch to survival mode. This means they don’t have room for other people or their surroundings. Financial stress can be reduced by making a shopping list and get insight in the available weekly budget. The underlying goal is to visually become aware of the impact of your own choices and to not get angry with a curator or mentor. For example: the cost of one pack of cigarettes (approximately €8) has a large impact on a weekly budget of €35. In BudgetBuddy, the user becomes aware that a fifth of the weekly budget is spent on smoking. BudgetBuddy can be used by anyone, which means it has a large amount of potential users.

Shopping list

It might seem old-fashioned, but most people make a shopping list before they go to a supermarket. Apps that help you shopping are already available, but BudgetBuddy offers additional features. BudgetBuddy will for instance provide you with a healthier and/or cheaper alternative for your shopping items. If you create your shopping list in BudgetBuddy and the app is connected to your local supermarket, you could pick up a box with your groceries at the cash register. This helps you to fight temptations that put a dent in your weekly budget. Perhaps a Fooddrop courier could deliver your groceries? If the app is connected to an app such as CityBuddy, a local resident could teach you how to manage your budget. The app offers many possibilities to connect with existing structures.